POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

aplicabilă prelucrării datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul site-ului superspeed.tv

1. Introducere
NAVELE MEDIA S.R.L. (Societatea, noi), societatea care gestionează site-ul https://www.superspeed.tv (Site-ul, superspeed.tv) vă asigură de angajamentul său în protejarea datelor dumneavoastră personale și de prelucrarea acestora în mod echitabil și transparent, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD/ Regulamentul”).

Recunoaștem faptul că datele cu caracter personal procesate prin intermediul superspeed.tv sunt proprietatea dumneavoastră și respectăm acest lucru. În calitate de persoană vizată prin prelucrările de date efectuate prin intermediul Site-ului, aveți dreptul la o informare detaliată cu privire la operațiunile de prelucrare la care sunt supuse datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm. În acest scop am redactat prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), care prezintă toate aceste informații, într-o formă cât mai accesibilă.

Pe scurt, prin prezenta Politică de confidențialitate vi se oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul în care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și modul în care asigurăm securitatea lor. În prezenta Politică de confidențialitate veți regăsi o descriere a drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și a modalităților în care vă puteți exercita aceste drepturi, așadar vă rugăm să o parcurgeți cu atenție.
Pentru facilitarea parcurgerii prezentei Politici de Confidențialitate, găsiți mai jos definiții și explicații ale noțiunilor specifice utilizate:

 
NoțiuneDefiniție/Explicație
Date cu caracter personalorice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Persoana vizatăpersoana fizică identificată sau identificabilă căreia îi sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Prelucrareorice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operatorpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operatorpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului
Destinatarpersoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimțământorice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Identificatori onlineadresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri și pentru identificarea persoanelor fizice.

2. Cine suntem noi?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către NAVELE MEDIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Oraş Voluntari, Strada Alexandru Cel Bun, Nr. 22A, camera 2, Scara B, Etaj 1, Ap. B-12, Judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/247/2017, având cod unic de înregistrare 33933286, în calitate de operator de date cu caracter personal.

3. Cum ne puteți contacta?
Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris (poștă, e-mail) sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:
Adresă de e-mail: contact@supserspeed.tv
Adresa sediului: Oraş Voluntari, Strada Alexandru Cel Bun, Nr. 22A, camera 2, Scara B, Etaj 1, Ap. B-12, Judet Ilfov

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm, când prelucrăm și în ce scop?

4.1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND NE ACCESAȚI SITE-UL
Când accesați Site-ul este posibil ca browser-ul dumneavoastră, prin intermediul modulelor cookie strict necesare pentru funcționarea Site-ului, să ne trimită automat informații cu privire la:
1. adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,
2. data și ora accesării,
3. browser-ul pe care l-ați utilizat,
4. sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
5. informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
6. status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării Site-ului.
Prelucrăm datele menționate în următoarele scopuri:
1. pentru a asigura o conexiune fără incidente la Site și o utilizare corespunzătoare a acestuia,
2. pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,
3. în alte scopuri administrative.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de executarea contractului prin care vă punem la dispoziție acest Site, precum și de interesul nostru legitim de a asigura funcționarea sa corespunzătoare.
În plus, la accesarea Site-ului, instalăm și alte module cookie, precum și alte tehnologii de monitorizare pe dispozitivul dumneavoastră și utilizăm servicii de analiză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea 10 din prezentul document, care prezintă Politica noastră cu privire la Modulele „Cookie”.

4.2. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM ATUNCI CÂND NE CONTACTAȚI PRIN MIJLOACELE DE CONTACT PUSE LA DISPOZIȚIA PUBLICULUI
În cazul în care solicitați o clarificare, informații sau doriți să ne oferiți opinii/feedback, prelucrăm adresa dvs. de e-mail, numărul de telefon, numele dvs., precum și orice alte date personale pe care alegeți să ni le dezvăluiți.
Dorim să fim cât mai aproape de publicul nostru și să îmbunătățim în mod constant Site-ul și conținutul acestuia, prin urmare vom prelucra datele personale în scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră, în baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alin. (1), lit. f) din GDPR.
Vom prelucra aceste date personale pe durata necesară furnizării unui răspuns, iar ulterior vom șterge informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau le vom anonimiza și le vom utiliza anonimizate în scopuri statistice sau pentru pregătirea angajaților noștri.

4.3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ATUNCI CÂND PARTICIPAȚI LA CONCURSURILE SUPERSPEED ORGANIZATE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU AL FACEBOOK

Date personale procesateScopuriTemeiuri
Nume, prenumeÎnregistrarea participanțilorExecutarea contractului care se încheie între organizator și participant la momentul înregistrării participanților conform art. 6 (1) (b) GDPR.
 Publicarea numelui câștigătorilor Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) c GDPR. 
 Îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) c GDPR. 
 Telefon, adresa de e-mail Contactarea câștigătorilor în vederea validării premiilor Executarea contractului care se încheie între organizator și participant la momentul înregistrării participanților conform art. 6 (1) (b) GDPR.
AdresaPredarea premiilorExecutarea contractului care se încheie între organizator și participant la momentul înregistrării participanților conform art. 6 (1) (b) GDPR.
Toate datele de mai sus, după cazSoluționarea oricăror plângeri in legătura cu organizarea și desfășurarea Concursului si acordarea premiilor;
Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea in instanța si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări,
Realizarea diverselor analize si studii statistice
Interesul legitim al Organizatorului de a răspunde oricăror petiții/sesizări/reclamații, de a se apăra în justiție și de a analiza parcursul campaniei, conform art. 6 (1) (f) GDPR.
 Arhivare Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin organizatorului conform art. 6 (1) (c) GDPR. 

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal va determina imposibilitatea înregistrării participanților, validării câștigătorilor și predării premiilor.
Datele cu caracter personal sunt păstrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul concursurilor vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripție pentru acțiunile în justiție).

4.4. PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE SAU ALE DATELOR CU PRIVIRE LA MINORI
Nu vom colecta prin site-ul nostru informații sensibile, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere legal pentru recrutare.
Website-ul nostru și conținutul aferent nu se adresează minorilor. Prin urmare, nu vom colecta sau păstra, în mod intenționat, date cu caracter personal despre minori, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din angajamentul de a vă oferi servicii profesionale.

5. În baza cărui temei prelucrăm datele cu caracter personal?
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
• Acordarea consimțământului, conform Articolului 6 alin. (1), lit. a) din GDPR – este posibil (dar de obicei nu este cazul) să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului, contactându-ne în modul descris în cele ce urmează.
• Executarea unui contract sau luarea unor măsuri solicitate de dumneavoastră înainte de semnarea unui contract cu noi, conform Articolului 6 alin. (1), lit. b) din GDPR – este posibil să fie necesar să colectăm și să utilizăm anumite date cu caracter personal ca urmare a contractului de furnizare servicii pentru accesul la Site sau pentru Executarea contractului care se încheie între organizator și participant la momentul înregistrării participanților.
• Respectarea unor obligații legale, conform Articolului 6 alin. (1), lit. c) din RGPD – este posibil să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării normelor legale sau reglementărilor aplicabile.
• Interesul legitim, conform Articolului 6 alin. (1), lit. f) din RGPD – este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime.

6. Cui divulgăm sau transferăm date cu caracter personal?
În principal, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate angajaților noștri, în funcție de necesități.
În situațiile în care acest lucru este justificat și/sau necesar, este posibil să distribuim informațiile dumneavoastră cu caracter personal și în afara NAVELE MEDIA S.R.L.. Printre posibilii destinatari se numără următoarele categorii:
• Agenți terți/furnizori sau contractanți, aflați sub incidența obligației păstrării confidențialității. Această categorie poate include, fără a se limita la, furnizorii de servicii IT, dezvoltare, mentenanță și hosting web, centre de date și de comunicare;
• Furnizori de servicii de curierat în vederea predării către dvs. a corespondenței cu dvs. sau a premiilor câștigate ca urmare a participării dvs. la concursurile pe care le organizăm;
• Furnizori de servicii de consiliere;
• În măsura impusă prin lege, sub incidența unui mandat de percheziție sau a unei hotărâri judecătorești, spre exemplu, dacă suntem obligați să divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării oricărei obligații legale;
În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura că acestea sunt protejate și transferate într-un mod care să respecte cerințele legale, inclusiv după cum urmează:
• Comisia Europeană a emis o decizie prin care recunoaște caracterul adecvat al nivelului de protecție al datelor din statul terț preconizat pentru transfer sau în cazul în care destinatarul este localizat în SUA, acesta poate fi un membru certificat prin planul Scutului de confidențialitate UE-SUA;
• Destinatarul a semnat un contract pe bază de „clauze contractuale standard”, aprobat de Comisia Europeană, prin care se obligă să protejeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, sau
• Am obținut consimțământul dumneavoastră explicit în prealabil.
Indiferent de situație, orice transfer al informațiilor dumneavoastră cu caracter personal va respecta legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.
Puteți primi mai multe detalii despre protecția acordată informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în caz de transfer în afara Spațiului Economic European (inclusiv o mostră din clauzele contractuale standard), dacă ne contactați utilizând informațiile din Secțiunea 3 de mai sus.

7. Unde și pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate, preponderent, pe servere localizate în Spațiul Economic European.
Prelucrăm și reținem datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât ne este necesar pentru îndeplinirea scopurilor, a obligațiilor contractuale și a altor obligații legale în materie de stocare/arhivare, după caz.
Vom reține datele numai atât timp cât este necesar și/sau stipulat în legislație pentru scopul respectiv. De exemplu:
• Datele prelucrate cu consimțământul dumneavoastră se vor prelucra până când alegeți să vă retrageți consimțământul sau până când datele nu mai sunt necesare;
• Datele prelucrate în interesul nostru legitim se vor prelucra pe o perioadă de maximum 1 an, după care vor fi anonimizate și prelucrate în scopuri statistice.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?
8.1. DREPTUL DE ACCES
La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării.
Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.
Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

8.2. DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.
În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

8.3. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)
Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:
1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către copii, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.
Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.
Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:
1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării;
4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII
Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:
1. Contestați exactitatea datelor – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
4. V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază – în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:
• ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
• în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
• în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
• din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.
Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.
Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

8.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:
1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.
Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

8.6. DREPTUL LA OPOZIȚIE
Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

8.7. DREPTURI CARE ȚIN DE PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:
1. decizia bazată pe prelucrare automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi;
2. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică NAVELE MEDIA S.R.L. și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
3. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
Dacă se aplică situațiile descrise anterior la punctele (1) și (3), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:
• dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
• dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
• dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

8.8. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL
Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

8.9. DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)
Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

8.10. DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ
Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă.

9. Cum vă puteți exercita drepturile?
Înaintarea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris sau telefonic, utilizând datele de contact indicate în Secțiunea 3 de mai sus.
Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem rezerve rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră.
Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.
Furnizarea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.
Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.
Costuri. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

10. Politica privind Modulele „Cookie”
10.1. CE SUNT MODULELE „COOKIE”?
Modulele „cookie” sunt fișiere de mici dimensiuni, care conțin litere și numere stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau un alt echipament pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. Există două tipuri de module „cookie”:
• Module „cookie” temporare – modul „cookie” temporar permite operatorului website-ului să realizeze conexiuni între acțiunile unui utilizator, pe durata unei sesiuni de navigare prin browser. Se activează la deschiderea ferestrei browser-ului. La închiderea ferestrei browser-ului, toate modulele „cookie” temporare se șterg.
• Module „cookie” permanente – rămân pe dispozitivul utilizatorului pe o durată determinată, specificată în modulul „cookie”. Se activează de fiecare dată când utilizatorul accesează website-ul care a creat respectivul modul „cookie”.
Modulele „cookie” se instalează prin solicitarea trimisă de serverul nostru web către browser-ul dumneavoastră (cum ar fi Internet Explorer, Chrome) și nu conțin software, viruși sau programe spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră.

10.2. CE TIPURI DE MODULE „COOKIE” UTILIZĂM ȘI ÎN CE SCOPURI?
• Module „cookie” strict necesare – sunt esențiale pentru navigarea pe website-ul nostru și pentru utilizarea caracteristicilor acestuia.
• Module „cookie” de performanță – colectează date cu privire la modul în care utilizatorii accesează website-ul nostru, în scopuri statistice. Nu conțin informații cu caracter personal cum ar fi nume și adrese de e-mail și se utilizează pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator al website-ului. Informațiile oferite de modulele „cookie” de performanță ne pot ajuta să înțelegem cum utilizați website-ul; de exemplu, dacă l-ați mai accesat în trecut, la ce v-ați uitat, pe ce ați dat click și cum ne-ați găsit. Ne vom folosi de astfel de date pentru a continua îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim.
• Module „cookie” de analiză – module „cookie” generate de software-ul Google Analytics pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor, precum și frecvența accesării website-ului. Ne-am asigurat că datele transmise de aceste module „cookie” nu atrag dezvăluirea identității dumneavoastră.

DenumireScopExpirare
_gatAnaliză1 lună
_gidAnaliză3 luni
_gaAnaliză2 luni

• Module „cookie” de funcționalitate – memorează numele de utilizator, preferințele lingvistice sau regiunile din care se face accesarea, permițând astfel utilizatorului să personalizeze interfața website-ului.

• Module „cookie” în scopuri publicitare și de analiză a comportamentului utilizatorului – se utilizează în vederea prezentării unor reclame mai relevante pentru dumneavoastră, însă pot servi și la limitarea numărului de rulări ale unui spot publicitar și la cuantificarea eficienței unei campanii publicitare, prin monitorizarea click-urilor utilizatorilor.

10.3. CUM PUTEȚI REFUZA SAU DEZACTIVA MODULE „COOKIE”?
În mesajul tip „pop-up” care apare pe ecran, aveți posibilitatea de a selecta modulele „cookie” pe care doriți să le utilizați, cu excepția modulelor „cookie” strict necesare. Dezactivarea modulelor „cookie” strict necesare va dezafecta și servicii esențiale ale website-ului și va face utilizarea acestuia imposibilă.
Modulele „cookie” pot fi dezactivate și prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru informații suplimentare pe acest subiect, vă rugăm să accesați pagina de setări a browser-ului.

10.4. TEHNOLOGIILE AFERENTE PLATFORMELOR DE COMUNICARE SOCIALĂ
Plug-in-urile Facebook Apreciere și Distribuire („Like and Share”) si Comentarii („Comments”) – permit utilizatorilor să aprecieze pagina de Facebook a emisunii SuperSPEED sau să distribuie prietenilor articole din Site și să publice păreri/impresii despre conținutul publicat pe Site.
În cazul în care o persoană conectată la Facebook accesează Site-ul, browser-ul trimite informații către Facebook, pentru ca Facebook să încarce conținut pe Site. Printre datele care pot fi trimise către Facebook se numără: numele de utilizator, website-ul pe care îl accesați, data și ora accesării și alte informații care țin de browser. În cazul în care nu sunteți conectat(ă) la contul de Facebook, informațiile transferate către Facebook vor fi mai puține.
Facebook poate utiliza integral sau parțial aceste informații cu caracter personal, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor Facebook și a prezentării de sporturi publicitare personalizate. Pentru informații suplimentare, puteți consulta Politica de confidențialitate a Facebook.
https://www.facebook.com/business/gdpr
Plug-in Youtube (afiliat Google)- în cazul în care accesați un website care are un plug-in Youtube, browser-ul dumneavoastră trimite o serie de informații către Google, cum ar fi URL-ul paginii pe care ați accesat-o și adresa dumneavoastră IP. Google poate accesa și citi modulele „cookie” stocate pe dispozitivul utilizatorului. Aplicațiile care utilizează serviciile de publicitate ale Google partajează și ele informații cu Google, respectiv numele aplicației și identificatorul unic pentru publicitate.
https://cloud.google.com/privacy/gdpr/
Plug-in Twitter – când cineva accesează un website care are integrat un astfel de plug-in, Twitter poate primi următoarele informații cu caracter personal despre utilizator: Pagina web accesată, adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, informațiile aferente modulelor „cookie”. Aceste informații se colectează în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor Twitter, inclusiv a spoturilor publicitare și a reclamelor personalizate.
https://Twitter.com/en/privacy

11. Asigurarea securității datelor cu caracter personal
În vederea asigurării securității acestui website, utilizăm protocolul SSL („Secure Socket Layer”) în ceea ce privește accesarea website-ului, împreună cu nivelul maxim de criptare pe care îl acceptă browser-ul dumneavoastră. În general, este vorba despre criptare cu cheie de 256 biți. Faptul că o singură pagină din website-ul nostru este criptată este indicat de pictograma unui lacăt încuiat, prezentă în bara de status a browser-ului dumneavoastră.
În plus, am pus în aplicare măsuri de securitate corespunzătoare, în vederea protejării datelor dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice și a altor potențiale încălcări ale securității datelor. Vom îmbunătăți continuu astfel de măsuri de securitate, în pas cu dezvoltarea tehnologiei.

12. Link-uri parteneri
Prin accesarea link-urilor catre parteneri disponibile pe www.superspeed.tv, Societatea nu isi asuma raspunderea pentru actiunile dumneavoastra pe site-urile acestora.

13. Dispoziții finale
Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.
NAVELE MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a aduce modificări și amendamente prezentei Politici de confidențialitate, în orice moment, prin publicarea unei versiuni actualizate aici.